Các thuật ngữ và từ viết tắt

Trong quá trình mô tả và hướng dẫn có một số Thuật ngữ/Từ viết tắt được sử dụng lặp đi lặp lại và có thể có nhiều cách hiểu khác nhau khi sử dụng. Nên việc thống kê bên dưới sẽ cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về Thuật ngữ/Từ viết tắt đang được sử dụng trong phân hệ Kế toán

Thuật ngữ Định nghĩa Ghi chú
GTGT Giá trị gia tăng